Wczytuję dane...
Polityka prywatności RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki „Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o.” z siedzibą w Łodzi ul. ul. Andrzeja Struga 26, 90-513 Łódź wykorzystuje przekazane jej informacje i dane, w celu zapewnienia możliwości optymalnego korzystania z naszych usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o.” przetwarza przekazane jej (za pośrednictwem strony internetowej, formularza rejestracyjnego lub w jakikolwiek inny sposób) lub posiadane dane osobowe w sposób i dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o.” z siedzibą w Łodzi ul. ul. Andrzeja Struga 26, 90-513 Łódź NIP: 7272866237.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw określonych w klauzuli 4 poniżej, prosimy skontaktować się z nami pod numerem + 48 733 777 128 lub wysłać nam wiadomość e-mail na adres sklep@rzesydlaciebie.pl

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy? W jakim celu i jak długo je przechowujemy?

Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie określonym przez poszczególne usługi,
które świadczymy lub w innych celach przetwarzania, a mianowicie:

 1. W celu rejestracji Klienta przetwarzamy dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, podanego przy rejestracji hasła, numeru telefonu, numeru konta bankowego, numeru NIP. Klienci mogą kupować od nas produkty, które oferujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. W powyższych przypadkach podstawą prawną takiego przetwarzania jest realizacja umowy (tj. sprzedaż oferowanych przez nas produktów). Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy.
 1. W celu zapewnienia zgodności ze szczególnymi obowiązkami prawnymi,
  którym podlegamy, w szczególności określonymi w ustawie o rachunkowości lub ordynacji podatkowej, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego. Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku konieczność przestrzegania obowiązków prawnych, którym podlegamy. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu, przez okres określony w przepisach szczególnych, jednak nie dłuższy niż przez 6 (sześć) lat.
 1. Zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
  Prawo telekomunikacyjne, możemy skontaktować się z Tobą, w drodze wiadomości e-mail lub przez telefon, w celu promocji naszych produktów i usług. W każdej chwili możesz jednak sprzeciwić się otrzymywaniu tego rodzaju informacji marketingowych (tzn. możesz zrezygnować z obecności w naszej bazie danych). Twoje dane kontaktowe, wykorzystywane do powyższej komunikacji elektronicznej, będą przetwarzane przez okres trwania umowy, chyba że zrezygnujesz z takiej komunikacji.
 1. W celu rozpowszechniania informacji handlowych dotyczących naszych usług możemy przetwarzać dane osobowe w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu. Przetwarzanie to opiera się o zgodę udzieloną podczas procesu rejestracji. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania zgody.
 1. Ponadto musimy przetwarzać i przechowywać dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru konta bankowego, numeru NIP, w celu realizacji lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości. Przetwarzanie to opiera się na uzasadnionym interesie naszym lub strony trzeciej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż przez okres 10 (dziesięciu) lat od rozpoczęcia ustawowego okresu przedawnienia w każdym konkretnym przypadku.
 1. Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wiarygodnym podmiotom zewnętrznym,
które zapewniają nam wsparcie administracyjne, techniczne lub marketingowe, tj. podmiotom przetwarzającym dane, pod warunkiem nałożenia na nie obowiązku zachowania poufności. Możemy również udostępniać dane osobowe instytucjom płatniczym, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług w zakresie sprzedaży oferowanych przez nas produktów oraz zewnętrznym doradcom, także pod warunkiem nałożenia na nich obowiązku zachowania poufności. Ponadto, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa, np. wskazane w punkcie 2.2 powyżej, udostępniamy dane osobowe uprawnionym organom. 

Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba naszych pracowników. Pracownicy są zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności i przestrzegania środków bezpieczeństwa w celu ich ochrony. Pracownicy ci są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych tylko na podstawie wyraźnych instrukcji.

 1. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne i może być odwołane lub ograniczone w dowolnym momencie. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego lub w oparciu
o uzasadniony interes, ma również prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

W określonych okolicznościach i pod określonymi warunkami, klientom przysługują inne prawa obejmujące prawo dostępu do danych osobowych, prawo do poprawienia lub usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych i prawo do złożenia skargi przeciwko „Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o.”, jako administratorowi, do właściwego organu ochrony danych osobowych.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe naszych klientów?

Przechowujemy dane osobowe nie dłużej niż to konieczne do spełnienia celu danego przetwarzania, tj. zazwyczaj przez okres trwania umowy lub przez okres wyraźnie wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, takie dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas obowiązywania zgody, którą osoba, której dane dotyczą może cofnąć lub ograniczyć w dowolnym momencie. Jeśli to zrobi, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w celach, których dotyczy cofnięta lub ograniczona zgoda.

 1. Co się stanie, jeśli wystąpią jakieś zmiany w przetwarzaniu?

Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić w niniejszej Polityce Prywatności w przyszłości, zostaną przekazane za pośrednictwem uzgodnionych kanałów komunikacji. Zalecamy jednak okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności na wypadek wszelkich zmian, które mogły zostać wprowadzone.