Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 WARUNKI OGÓLNE
Sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej o adresie www.noblelasheslodz.pl (zwanej dalej stroną www) prowadzona jest Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 26, 90-513 Łódź, posiadającą NIP: 7272866237,  tel. 733 777 128; adres poczty elektronicznej: sklep@noblelasheslodz.pl, zwaną dalej Rzęsy Dla Ciebie.
Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Rzęsy Dla Ciebie oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem strony www odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 2 DEFINICJE
Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.www.noblelasheslodz.pl
 2. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.noblelasheslodz.pl
 4. Sprzedawca - Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o NIP: 7272866237 ul.Andrzeja Struga 26, 90-513 Łódź
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.noblelasheslodz.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Rzęsy dla Ciebie a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.


§ 3 OFERTA
Wszystkie usługi i towary oferowane przez Rzęsy Dla Ciebie zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem. Towary są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
 1. Wszystkie użyte na stronie www nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów.
 2. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 3. Zamówione w Rzęsy Dla Ciebie towary i usługi dostarczamy w sposób i w cenie wskazanej w zakładce „Wysyłka” na stronie www.noblelasheslodz.pl.
 4. Za zamówione w Rzęsy Dla Ciebie towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w zakładce „Metody płatności” na stronie www.noblelasheslodz.pl.
 5. Zawartość strony www.noblelasheslodz.pl, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, zdjęcia a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.
 6. Opisy towarów i usług znajdujące się na stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
 7. W razie wątpliwości lub problemów z usługami lub towarem zakupionym w Rzęsy Dla Ciebie Kupujący może skontaktować się z obsługą sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@noblelasheslodz.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu tel. 733 777 128.
 8. Ceny usług i towarów na stronie www są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne (w tym oferty rabatów zależnych od wielkości zamówienia). Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 9. Rzęsy Dla Ciebie zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość usług i towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.
 10. Rzęsy Dla Ciebie  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych usług i towarów.


§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. Założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. W następstwie wysłania formularza, Rzęsy dla Ciebie wysyła do osoby pragnącej założyć Konto, na wskazany adres e-mail, wiadomość potwierdzającą założenie Konta w Sklepie.
 2. Konto w Sklepie mogą założyć:  osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Konto w Rzęsy Dla Ciebie zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@rzesydlaciebie.pl. Rzęsy Dla Ciebie usunie konto w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania wniosku od Klienta.
 4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, dysponowanie adresem e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 5. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
 6. W celu złożenia zamówienia na usługi lub towary oferowane przez Rzęsy Dla Ciebie na stronie www Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 7. Warunkiem przyjęcia przez Rzęsy Dla Ciebie otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres Kupującego, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. W stosunku do osób pragnących uzyskać fakturę VAT także NIP. Rzęsy Dla Ciebie oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 8.  Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług . Nowe przepisy wprowadzają dla przedsiębiorców dokumentujących sprzedaż paragonami zmiany w zakresie wystawiania faktur. Jeśli Klient dokona zakupu i chce otrzymać fakturę za ten zakup na dane swojej firmy, Sprzedający będzie mógł ją wystawić tylko wtedy, gdy w trakcie wypełniania Formularza dostawy i płatności Klient poda poprawny NIP i dane swojej firmy.
 9. Informujemy, że Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o wystawia paragony fiskalne bez numeru NIP. Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem bez numeru NIP nabywcy - na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na fakturze takiej nie będzie mógł zostać wskazany jego NIP. Oznacza to, że gdy Klient otrzyma paragon bez NIP, na jego podstawie nie uzyska faktury z NIP, która będzie stanowiła podstawę do odliczenia VAT. Od takiego zakupu nie można odliczyć VAT. Jest to zakup prywatny.

Niewywiązywanie się z tych obowiązków będzie zagrożone surowymi sankcjami zarówno po stronie sprzedawcy, jak i kupującego.

Kary dla sprzedawcy za wystawienie faktury z NIP nabywcy do paragonu bez NIP

Kary dla kupującego za zaewidencjonowanie faktury z jego NIP wystawionej do paragonu bez NIP

Organ podatkowy ustali sprzedawcy lub nabywcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie będzie się ustalało.

Sprzedawca lub nabywca mogą podlegać karze grzywny:

 • do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku bądź obu tym karom łącznie;
 • do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności bądź obu tym karom łącznie, gdy kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości,
 • za wykroczenie w przypadku czynu mniejszej wagi.
 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia poprawnego numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 2. Do każdej FV wystawionej na osobę fizyczną wystawiany jest przez firmę Rzęsy Dla Ciebie paragon fiskalny. Od 1 stycznia 2020r. w przypadku gdy sprzedaż jest zaewidencjonowana na kasie rejestrującej i paragon nie zawiera NIP nie ma możliwości uzupełnić go za pomocą noty korygującej.
 3. Wybór i dodanie usługi lub towaru do „koszyka” i wybór opcji „potwierdzam moje zamówienie” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane usługi lub towary oraz zapłaty zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 4. Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
  Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Rzęsy Dla Ciebie a Klientem umowa dotycząca zakupu od Rzęsy Dla Ciebie przez Klienta usługi lub towaru znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu wykonania usługi/odebrania zamówienia przez Kupującego.
 6. Kupujący, który składa zamówienie powinien dokonać zapłaty za zamówione w Rzęsy Dla Ciebie usługi lub towar w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia. W przypadku braku zaksięgowania płatności, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. 
 7. O aktualnie szacowanym terminie realizacji opłaconego zamówienia Rzęsy Dla Ciebie  informuje drogą telefoniczną bądź mailową w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto.
 8. Realizacja zamówienia nastąpi w najszybszym możliwym terminie wskazanym przez Rzęsy Dla Ciebie lub uzgodnionym z Klientem, jednak nie później niż na trzy miesiące od daty zakupu.
 9. Rzęsy Dla Ciebie zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach gdy formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Rzęsy Dla Ciebie nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych,
 10. Jeżeli Rzęsy Dla Ciebie nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za niezrealizowane zamówienie.
 11. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Rzęsy Dla Ciebie, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.
 12. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki, które są wskazywane oddzielnie stosownie do treści odpowiedniej podstrony Sklepu.

§5 PŁATNOŚCI I WYSYŁKA TOWARÓW

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy, szybki przelew PRZELEWY24, szybki przelew PayPal, szybki przelew PayU, płatność za pobraniem.  Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka z wykorzystaniem paczkomatu Inpost  lub przesyłka Pocztą Polską.
 2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 3. Zamówione w Rzęsy Dla Ciebie towary i usługi dostarczamy w sposób i w cenie wskazanej w zakładce „Wysyłka” na stronie www.noblelasheslodz.pl.
 4. Za zamówione w Rzęsy Dla Ciebie towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w zakładce „Metody płatności” na stronie www.noblelasheslodz.pl.
 5. Obowiązkiem sprzedawcy jest przeniesienie własności rzeczy i jej wydanie, a obowiązkiem kupującego odebranie rzeczy i zapłata ceny. Gdy sprzedawca wypełnił swoje obowiązki z tytułu umowy sprzedaży, ma prawo oczekiwać spełnienia obowiązków przez kupującego. Jeżeli kupujący uchyla się od spełnienia obowiązku, po stronie sprzedawcy rodzi się roszczenie, w tym wypadku kupujący obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 Kodeksu cywilnego). Szkodą jest poniesiony wydatek na opłacenie przesyłki lub/i jej zwrotu, również koszty spakowania i zabezpieczenia na czas transportu.
 6. Gdy Kupujący nie odbierze przesyłki (przedpłaconej na konto sprzedawcy lub pośrednika) i zostanie ona zwrócona do Nadawcy, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu otrzymanej ceny za towar, ponieważ umowa sprzedaży została zawarta i wykonana. Zwrot rzeczy przez przewoźnika ( Pocztę Polską, InPost, kuriera DHL) z powodu braku jej odbioru obciąża Kupującego i w żaden sposób nie powoduje, iż umowa uległa rozwiązaniu. Z chwilą wydania towaru sprzedanego (w tym wypadku chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi) przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty towaru. Z tego względu Sprzedawca nie ma obowiązku odbierania towaru ani wysyłania towaru ponownie. Jeżeli w takiej sytuacji Sprzedający zdecyduje się odebrać zwrot przesyłki z towarem od przewoźnika i zwrócić otrzymaną cenę kupującemu, może potrącić poniesione przez siebie koszty. Jeśli Kupujący powiadomi Sprzedającego, że chce aby towar został ponowinie wysłany ma obowiązek uiścić zapłatę za odesłanie nieprzyjętej przesyłki i ponowną wysyłkę towaru.
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
 •  w przypadku wyboru opcji polegającej na dokonaniu przedpłaty w PLN – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy:
  77 2490 0005 0000 4530 3504 8870 Alior Bank. Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o. ul. Struga 26, 90-513 Łódź,  NIP: 7272866237. W tytule przelewu / wpłaty należy wpisać numer zamówienia,
 • w przypadku wyboru opcji polegającej na dokonaniu przedpłaty w walucie zagranicznej – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy:
  EURO
  50 2490 1057 0000 9902 6072 5517 Alior Bank S.A.Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o. ul. Struga 26, 90-513 Łódź,  NIP: 7272866237. W tytule przelewu / wpłaty należy wpisać numer zamówienia,
 • w przypadku wyboru korzystanie z systemu Przelewy24.pl, PayPal, lub PayU – po autoryzacji transakcji uzyskanej przez Sprzedawce od operatora płatności,
 • w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.
 • Klient może odebrać Zamówienie osobiście pod adresem: ul. Struga 26, 90-513 Łódź.§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia wydania towaru albo dnia zawarcia umowy przy usługach (nie później jednak niż przed wykonaniem usługi) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Rzęsy Dla Ciebie.  Rzęsy Dla Ciebie zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej sklep@noblelasheslodz.pl
 4. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.
 5. Zwrócone towary Rzęsy Dla Ciebie przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 7. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Rzęsy Dla Ciebie.
 8. Adres, na który Klient powinien dokonać zwrotu towaru to Rzęsy Dla Ciebie ul. Struga 26, 90-513 Łódź.
 9. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.


§7 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.


§8 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • Żądać usunięcia wady.
 3. Rzęsy Dla Ciebie prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminie.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Rzęsy Dla Ciebie, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Rzęsy Dla Ciebie ul. Struga 26, 90-513 Łódź.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w Regulaminie.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Rzęsy Dla Ciebie nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§9 PROMOCJE I RABATY

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwami: „Kod rabatowy”, "Rabat" określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocjach, a także obowiązki Organizatora.
 2. W Promocjach pod nazwami: „Kod rabatowy”, "Rabat" mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Rzęsy Dla Ciebie kod rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji.
 3. Promocje pod nazwami: „Kod rabatowy” skierowana jest wyłącznie do osób, które dokonają zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego www.noblelasheslodz.pl.
 4. Przedmiotem Promocji pod nazwami: „Kod rabatowy”, "Rabat" jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji rabatu o określonej procentowo zniżki od początkowej (regularnej) Ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w Czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).
 5. Promocje pod nazwami: „Kod rabatowy”, "Rabat" nie obejmują:

  a) Produktów przecenionych tj. Produktów, których Cena została już przed Promocją obniżona.
  b) Produktów marek wyłączonych z poszczególnych promocji pod nazwami: „Kod rabatowy", lista dostępna jest u Organizatora Promocji.
  c) Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.

 6. Promocje pod nazwami: „Kod rabatowy”, "Rabat" obowiązują do odwołania.
 7. Promocje pod nazwami: „Kod rabatowy”, "Rabat" nie łączą się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 8. Rabat procentowy będzie udzielony w taki sposób, że regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu lub Produktów. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktu lub Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
 9. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji pod nazwami: „Kod rabatowy”, "Rabat" tylko jeden raz, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 10. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 11. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji pod nazwami: „Kod rabatowy”, "Rabat".

§10 OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Rzęsy Dla Ciebie gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.).Rzęsy Dla Ciebie zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
 2. Dokonując procesu Rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o. swoich danych osobowych podanych w procesie Rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z Strony www. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia składanie zamówień.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia dokonanie zamówienia.
 4. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Klientów jest Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o..
 5. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 6. Administratorem danych osobowych jest Rzęsy Dla Ciebie.  Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Sprzedawcy, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu, agencje marketingowe, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w Sklepie, franczyzobiorcy Sprzedawcy, a w odniesieniu do danych podanych w formularzu wyrażenia opinii o produkcie  - osoby odwiedzające stronę internetową Sklepu.
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji i realizacja prawa do odstąpienia od umowy, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu, umożliwienia Klientowi wyrażenia opinii o produkcie i publikacji tejże opinii na stronie internetowej Sklepu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy, jego usług oraz Sklepu.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Sprzedawcy, udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy, jak również umożliwienie Klientowi wyrażenia opinii o produkcie oraz jej publikacja na stronie internetowej Sklepu.
 9. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych.W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.


§11 NEWSLETTER

 1. Klient może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Rzęsy Dla Ciebie w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Klient, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Rzęsy Dla Ciebie wyśle Klientowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Klienta woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Klienta woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Rzęsy dla Ciebie rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klienta.
 5. Klient może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@rzesydlaciebie.pl
 6. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 7. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@rzesydlaciebie.pl

§12 PLIKI COOKIES

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta
  • wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
  • marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Klientowi reklam dotyczących Sklepu i Sprzedawcy na innych stronach internetowych.
 2. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne”  (sessioncookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  •  „stałe” (persistentcookies):przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.
 3. Sprzedawca informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.
 4. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 6. Sprzedawca informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.


§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.
 2. Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o. ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o. poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Stronie www. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o., nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Stronie www. Do zamówień dokonanych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelka korespondencja związana z zamówieniem, w szczególności będą kierowane do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej sklep@noblelasheslodz.pl
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Rzęsy Dla Ciebie zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Klienta.
 6. Rzęsy Dla Ciebie Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Strony www. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Rzęsy Dla Ciebie stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.
 7. W celu rozwijania i doskonalenia Strony www, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Strony www dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.
 8. Rzęsy Dla Ciebie zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony www w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.